Aschaffenburger Busse

Aschaffenburger Busse

Kahlgrund-Verkehrs-Gesellschaft mbH (KVG)

AB-KV 942

AB-KV 942
AB-KV 942 | 26.05.2023 | Aschaffenburg, ROB
AB-KV 942
AB-KV 942 | 26.05.2023 | Aschaffenburg, ROB
AB-KV 942
AB-KV 942 | 16.08.2022 | Aschaffenburg, ROB
AB-KV 942
AB-KV 942 | 16.10.2020 | Aschaffenburg, ROB
AB-KV 942
AB-KV 942 | 16.10.2020 | Aschaffenburg, ROB
AB-KV 942
AB-KV 942 | 30.08.2020 | Schöllkrippen, Betriebshof
AB-KV 942
AB-KV 942 | 30.08.2020 | Schöllkrippen, Betriebshof
AB-KV 942
AB-KV 942 | 24.09.2020 | Schöllkrippen, Bahnhof
AB-KV 942
AB-KV 942 | 14.12.2018 | Aschaffenburg, ROB
AB-KV 942
AB-KV 942 | 27.04.2016 | Aschaffenburg, ROB
AB-KV 942
AB-KV 942 | 16.02.2015 | Aschaffenburg, ROB
AB-KV 942
AB-KV 942 | 14.02.2014 | Aschaffenburg, ROB
AB-KV 942
AB-KV 942 | 21.10.2013 | Aschaffenburg, ROB
AB-KV 942
AB-KV 942 | 21.10.2013 | Aschaffenburg, ROB
AB-KV 942
AB-KV 942 | 06.07.2012 | Aschaffenburg, ROB
AB-KV 942
AB-KV 942 | 20.04.2011 | Aschaffenburg, ROB
AB-KV 942
AB-KV 942 | 06.05.2009 | Aschaffenburg, ROB