Aschaffenburger Busse

Aschaffenburger Busse

Kahlgrund-Verkehrs-Gesellschaft mbH (KVG)

AB-KV 1888

AB-KV 1888
AB-KV 1888 | 30.08.2020 | Schöllkrippen, Betriebshof
AB-KV 1888
AB-KV 1888 | 30.08.2020 | Schöllkrippen, Betriebshof