Aschaffenburger Busse

Aschaffenburger Busse

Kahlgrund-Verkehrs-Gesellschaft mbH (KVG)

AB-KV 1400

AB-KV 1400
AB-KV 1400 | 19.05.2023 | Aschaffenburg, ROB
AB-KV 1400
AB-KV 1400 | 23.05.2021 | Aschaffenburg, Kolpingstraße
AB-KV 1400
AB-KV 1400 | 21.03.2021 | Aschaffenburg, ROB
AB-KV 1400
AB-KV 1400 | 30.08.2020 | Schöllkrippen, Betriebshof
AB-KV 1400
AB-KV 1400 | 22.09.2017 | Aschaffenburg, ROB
AB-KV 1400
AB-KV 1400 | 27.07.2016 | Aschaffenburg, ROB
AB-KV 1400
AB-KV 1400 | 24.10.2015 | Aschaffenburg, ROB
AB-KV 1400
AB-KV 1400 | 28.08.2015 | Aschaffenburg, ROB
AB-KV 1400
AB-KV 1400 | 28.08.2015 | Aschaffenburg, ROB
AB-KV 1400
AB-KV 1400 | 20.07.2015 | Schöllkrippen, Bahnhof
AB-KV 1400
AB-KV 1400 | 30.07.2015 | Aschaffenburg, ROB
AB-KV 1400
AB-KV 1400 | 17.04.2015 | Hösbach, An der Maas
AB-KV 1400
AB-KV 1400 | 14.03.2015 | Aschaffenburg, ROB
AB-KV 1400
AB-KV 1400 | 14.03.2015 | Aschaffenburg, Ludwigstraße
AB-KV 1400
AB-KV 1400 | 25.02.2015 | Aschaffenburg, ROB
AB-KV 1400
AB-KV 1400 | 10.01.2015 | Aschaffenburg, ROB
AB-KV 1400
AB-KV 1400 | 10.01.2015 | Aschaffenburg, ROB