Aschaffenburger Busse

Aschaffenburger Busse

Kahlgrund-Verkehrs-Gesellschaft mbH (KVG)

AB-KV 1220

AB-KV 1220
AB-KV 1220 | 13.05.2022 | Aschaffenburg, ROB
AB-KV 1220
AB-KV 1220 | 30.04.2022 | Aschaffenburg, ROB
AB-KV 1220
AB-KV 1220 | 28.04.2022 | Aschaffenburg, ROB
AB-KV 1220
AB-KV 1220 | 03.07.2020 | Aschaffenburg, ROB
AB-KV 1220
AB-KV 1220 | 12.04.2018 | Aschaffenburg, ROB
AB-KV 1220
AB-KV 1220 | 29.07.2016 | Aschaffenburg, ROB
AB-KV 1220
AB-KV 1220 | 09.11.2015 | Aschaffenburg, ROB
AB-KV 1220
AB-KV 1220 | 21.11.2015 | Aschaffenburg, ROB
AB-KV 1220
AB-KV 1220 | 20.07.2015 | Alzenau, Busbahnhof
Shuttlebus Gartenschau Alzenau
AB-KV 1220
AB-KV 1220 | 20.07.2015 | Alzenau, An der Burg
AB-KV 1220
AB-KV 1220 | 20.07.2015 | Alzenau, Busbahnhof
Shuttlebus Gartenschau Alzenau
AB-KV 1220
AB-KV 1220 | 17.04.2015 | Hösbach, Schulzentrum
AB-KV 1220
AB-KV 1220 | 11.04.2015 | Aschaffenburg, ROB
AB-KV 1220
AB-KV 1220 | 14.03.2015 | Aschaffenburg, ROB
AB-KV 1220
AB-KV 1220 | 14.03.2015 | Aschaffenburg, ROB
AB-KV 1220
AB-KV 1220 | 12.02.2014 | Aschaffenburg, ROB
AB-KV 1220
AB-KV 1220 | 31.08.2013 | Aschaffenburg, ROB
AB-KV 1220
AB-KV 1220 | 12.07.2013 | Aschaffenburg, ROB
AB-KV 1220
AB-KV 1220 | 03.01.2013 | Aschaffenburg, ROB
AB-KV 1220
AB-KV 1220 | 14.12.2012 | Aschaffenburg, ROB
AB-KV 1220
AB-KV 1220 | 21.09.2012 | Aschaffenburg, ROB
AB-KV 1220
AB-KV 1220 | 21.09.2012 | Aschaffenburg, ROB