Aschaffenburger Busse

Aschaffenburger Busse

Deutsche Bundesbahn: GBB Untermain

DB 20-219

DB 20-219
DB 20-219 | September 1987 | Hanau, Hauptbahnhof